Navem - Nationale Beroepsfederatie van meubelhandelaars Consument Professioneel Login

arbitrageprocedure

Belangrijk:
Vooraleer een procedure op te starten voor de Geschillencommissie Meubelen, dient u vanaf het ontstaan van uw klacht een termijn van 1 maand in acht nemen alvorens een klacht te kunnen indienen bij de Geschillencommissie Meubelen.


Verwittig de tegenpartij dus zo snel mogelijk en doe dit schriftelijk, liefst met een aangetekende brief. Of het nu gaat om een laattijdige levering, een niet-conforme levering, een annulering van de bestelling, een leveringsweigering of een garantieprobleem.


Het is inderdaad de bedoeling dat u tijdens die maand een minnelijke regeling tracht te bereiken met de tegenpartij.  U bent nog in onderhandelingsfase en hoeft dus nog geen klaar en duidelijk en definitief standpunt in te nemen.
Tracht eerder een oplossing te vinden, in overleg met de tegenpartij.

Lees ook aandachtig het reglement en de informatiebrochure alvorens uw klacht in te dienen

De procedure in een notendop...

Komt u niet tot een vergelijk, dan kan u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Meubelen.  Stuur het secretariaat:
- een korte uiteenzetting van de feiten
- een kopie van uw bestelbon
- een kopie van de gehanteerde voorwaarden
- een kopie van alle gevoerde communicatie (brieven, mails, faxen, telefoongesprekken...)
- bewijsmateriaal (foto's, film)

Daarna stuurt het secretariaat u volgende documenten op:


- Informatiebrochure
- Reglement
- Vragenlijst koper


De vragenlijst functioneert officieel als klacht, en dient dus nauwkeuring ingevuld en ondertekend te worden.
Na betaling van het klachtengeld, wordt deze doorgestuurd naar de tegenpartij. 
Na een termijn van 6 à 7 maanden komt het uiteindelijk tot een zitting, waarna het Arbitraal College een uitspraak doet die bindend is voor beide partijen.


Stel een kennis op de hoogte van deze site...

DisclaimerPrivacyverklaring
designed by Alerto
development by curiousgroup