Navem - Nationale Beroepsfederatie van meubelhandelaars Consument Professioneel Login

veel gestelde vragen (FAQ\'s)Ik heb iets gekocht en een aanbetaling gedaan.  In de tussentijd is de ondernemer failliet gegaan. Wat nu?

 

Wij adviseren u om zo snel mogelijk contact op te nemen met de Kamer van Koophandel uit de regio van de maatschappelijk zetel van de winkel.  Zij kunnen achterhalen of het bedrijf effectief failliet is of waar de maatschappelijke zetel zich momenteel bevindt.
U kan best ook uw klacht overmaken aan politie of parket.  Bovendien raden wij u ook aan om online een klacht over te maken aan de
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, dienst Controle & Bemiddeling.  Verder kan u uw rechten vrijwaren bij een consumentenvereniging of u beroepen op juridische bijstand.
Top

Ik heb een klacht over een product maar de winkelier is inmiddels failliet. Wat kan ik nu doen?
Dit is heel vervelend.  Wanneer het bedrijf failliet is, vervalt in principe ook de garantie. Tenzij de fabrikant een langere garantieperiode zou aanbieden of iets voor u zou kunnen/willen doen.  Indien de winkel gebruikt maakt van de voorschotgarantie, kan u eventueel uw betaalde voorschot van 15% recupereren.  Zie
voorschotgarantie
Top

Welke ondernemer is aangesloten bij het systeem van de Meubelwaarborg?
Op deze site vindt u welke winkels aangesloten zijn.  Door in de zoekmachine de bedrijfsnaam als zoekterm in te vullen, kunt u achterhalen of de ondernemer waar u zaken mee wilt doen, aangesloten is.
  Klik
hier voor het volledige overzicht.
Top

Ik heb een probleem, maar de handelaar is niet aangesloten bij Meubelwaarborg.  Wat nu?
Wanneer de voorwaarden niet expliciet verwijzen naar de Geschillencommissie Meubelen als bevoegde instantie, kunnen wij spijtig genoeg niet optreden.
Tenzij u er in slaagt om een arbitrageovereenkomst te laten ondertekenen door beide partijen. Door de overeenkomst verklaren beide partijen zich akkoord om het geschil te laten behandelen via de Geschillencommissie Meubelen. U kan dit document aanvragen op het secretariaat of downloaden. 
Klik hier 
Top

Ik heb een aankoop gedaan maar wil deze ongedaan maken. Kan ik mijn aankoop annuleren?
In principe niet, een koop is een koop.  Annuleren kan, maar weet dat de handelaar dan kosten in rekening kan brengen.

Top
Mag een ondernemer mij kosten in rekening brengen als ik een koop wil annuleren?

Ja, de winkelier kan een bepaald % van de aankoopsom vragen. Hoeveel hangt af van situatie tot situatie. Heeft u de meubelen al enkele weken in bestelling, dan zal de winkelier de meubelen moeten afnemen van zijn leverancier en kunnen de kosten hoger oplopen dan als u de bestelling na enkele dagen annuleert.
Top

Kan ik korting krijgen als een product beschadigd is?
Dat hangt van de graad, aard en oorzaak van beschadiging af.  De ondernemer dient eerst de gelegenheid te krijgen om het product te repareren. Pas wanneer dit niet mogelijk is en u wilt het product toch behouden, kan er onderhandeld worden over een tegemoetkoming. Hiervoor zijn geen standaardrichtlijnen, al zijn we fel voorstander van een minnelijke schikking tussen u en de handelaar.
Top

Ik heb een probleem met een product dat ik bij een aangesloten winkel heb gekocht. Wat kan ik nu doen?
U kunt het beste contact opnemen met de winkelier en proberen gezamenlijk het probleem aan te pakken.
Als u onderling niet tot een oplossing van het probleem kan komen, kan u overwegen een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie Meubelen.
Top


Wat is de Geschillencommissie Meubelen?
De Geschillencommissie Meubelen vzw werd opgericht om geschillen te beslechten die ontstaan zijn tussen consumenten en meubelverkopers enerzijds en geschillen te voorkomen door over evenwichtige verkoopsvoorwaarden te onderhandelen anderzijds.

Door een beroep te doen op de Geschillencommissie Meubelen kan men een proces voor de gewone rechtbanken vermijden. Een procedure bij de Geschillencommissie verloopt sneller, is minder ingewikkeld en tevens goedkoper.

Toch hebben de uitspraken van de Geschillencommissie Meubelen vzw dezelfde juridische waarde als de vonnissen van de gewone rechtbanken. 
Een klacht kan zowel door een consument als door een erkende winkel ingediend worden. Elke klacht moet schriftelijk gedeponeerd worden (brief, fax, mail)
Top

Wat is het adres van de Geschillencommissie Meubelen?
Geschillencommissie Meubelen
Kasteelstraat 1A B10
1700 Dilbeek

 


tel:  02/478 47 58
fax: 02/478 37 66
e-mail:
info@gcmeubelen.be
Top


Zijn er kosten aan verbonden wanneer ik een klacht indien bij de Geschillencommissie Meubelen?
Ja, er is echter een maximum van €150 verbonden aan het klachtengeld. Bovendien ontvangt u dit klachtengeld - met een maxiumun van €100 - terug als u door de Geschillencommissie Meubelen in het gelijk gesteld wordt.  U bent dus niet verplicht om een advocaat in te schakelen.
Top

Met de winkelier heb ik een levertijd afgesproken maar hij heeft zich hier niet aan gehouden. Wat kan ik hiertegen doen?
Wanneer de levertijd wordt overschreden, dan krijgt de ondernemer in eerste instantie een nadere termijn van 3 weken om alsnog te leveren. U dient de ondernemer wel per aangetekend schrijven hiervan op de hoogte te brengen. Mocht de ondernemer uw bestelling dan nog niet afgeleverd hebben, dan kunt u de bestelling kosteloos annuleren of een schadevergoeding vragen. Er moet dan wel sprake zijn van financiele schade als gevolg van het uitblijven van de levering, bijvoorbeeld een uitgestelde verhuizing (extra huur) of de huur van een noodkeuken. De schade moet niet te voorkomen of te beperken zijn.

Top


Kan ik bij uw vereniging ook advies krijgen?
Nee, wij zin neutraal en onafhankelijkWij geven dus geen adviezen aan consumenten, maar verwijzen alleen door naar de juiste instanties.
Top


Bij wie kan ik advies krijgen?

- voor gratis juridisch eerstelijnsadvies, kunt u een beroep doen op:
Tele-Balie: tel:02/511 50 45 of 02/511 54 83.

De Justitiehuizen, ingesteld door de Federale Overheidsdienst Justitie.  Hun opdracht: klik hier
Voor de volledige lijst justitiehuizen, opgesplitst per arrondissement 
klik hier

- om advies in te winnen en uw rechten te vrijwaren, kan u terecht bij een verbruikersorganisatie.

Arcopar:
  tel 02/246 50 60
(enkel voor de aandeelhouders van de Groep Arco).


Test-Aankoop:

Niet-leden: tel 02/542 32 32 (NL) of tel 02/542 35 55 (FR)
Leden: tel 02/542 34 34(NL) of tel 02/542 33 33 (FR)

- voor oneerlijke handelspraktijken, onevenwichtige voorwaarden en inlichtingen m.b.t. klachten, rechten en verplichtingen, kunt u contact opnemen met het
FOD Economie, KMO, Middenstand & Energie
tel:
0800 120 33 (gratis nummer)


- misschien heeft u een rechtsbijstandvergoeding en kan u daar een beroep op doen...


- voor grensoverschrijdende conflicten kan u contact opnemen met het
ECCBelgium, het Europees Centrum voor de consument
Top

Hoe een arbitrale uitspraak doen uitvoeren?
De arbitrale uitspraak wordt aan elke partij bekendgemaakt per aangetekende brief. Ze wordt eveneens zo spoedig mogelijk ter griffie neergelegd bij de Rechtbank van 1e Aanleg te Brussel. De tegenpartij is ertoe gehouden de uitspraak zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de maand uit te voeren.

Indien hier geen gevolg aan wordt gegeven, dient de eiser het secretariaat te verwittigen. Het secretariaat zal dan schriftelijk contact opnemen met de betrokken partij(en), met het oog op onmiddellijke betaling.
De benadeelde kan steeds overgaan tot de gedwongen uitvoering van de uitspraak via een advocaat aan de rechtbank. Deze formule van gedwongen tenuitvoerlegging heet "exequatur" (exploot via deurwaarder) 

Top


 


Stel een kennis op de hoogte van deze site...

DisclaimerPrivacyverklaring
designed by Alerto
development by curiousgroup